СТАТУТ ДУ Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи /«Укрмедпатентінформ»/

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Перший заступник

Міністра охорони здоров’я України

____________ А.М. Сердюк

 

Реєстраційний №  32

“28”  лютого 1996 р.

 СТАТУТ

 Українського центру наукової медичної інформації

та патентно-ліцензійної роботи

/«Укрмедпатентінформ»/

 

Міністерство охорони здоров’я України

Київ – 1996

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи /«Укрмедпатентінформ»/ створений згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 25 від 13 лютого 1996 року.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.              Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, надалі – «Центр», є державною науково-дослідною установою, яка заснована на засадах загальнодержавної власності і підпорядкована Міністерству охорони здоров’я України.

1.2.              Центр у своїй діяльності керується законами України, іншими законодавчими актами, нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України, цим Статутом.

1.3.              Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки тощо.

1.4.              Центр є головною в галузі науково-дослідною установою з проблем наукової медичної інформації, патентно-ліцензійної справи та інших проблем медичного науковедення, соціальної гігієни та організації охорони здоров’я.

1.5.              Центр має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.6.              Центр здійснює оперативний і бухгалтерський облік, веде статистичну звітність.

1.7.              Юридична адреса Центру: 01004, м. Київ, вул. Горького, 19/21.

 

РОЗДІЛ ІІ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1.               Основними напрямками діяльності Центру є наукова розробка та удосконалення технологій науково-інформаційної та патентно-ліцензійної роботи в галузі; наукові дослідження з проблем інформатики, документалістики, наукознавства, соціальної гігієни та організації охорони здоров’я; науково-інформаційне забезпечення наукових розробок та процесів управління галуззю; координація діяльності органів науково-медичної інформації, патентно-ліцензійної справи та наукових медичних бібліотек з питань наукової та патентної інформації і надання їм методичної допомоги.

2.2.               Аналіз стану і перспектив розвитку системи охорони здоров’я та медичної науки, визначення тенденцій розвитку окремих наукових проблем та виявлення пріоритетних напрямків наукових медичних розробок на основі науково-інформаційних методів досліджень.

2.3.               Підготовка та видання наукових інформаційних матеріалів, у тому числі медичної реферативної інформації, експрес-інформації, наукових оглядів, методичних рекомендацій, інформаційних листів і бюлетенів, бібліографічних покажчиків тощо. Координація видання науково-інформаційних матеріалів у системі МОЗ України.

2.4.               Організація систем вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) та диференційованого забезпечення керівництва (ДЗК), інших режимів науково-інформаційного обслуговування абонентів Центру.

2.5.               Сприяння впровадженню в практику досягнень і нововведень медичної науки шляхом науково-інформаційного та комунікаційного забезпечення інноваційних процесів. Підготовка та видання галузевих реєстрів медико-біологічних і науково-технічних нововведень.

2.6.               Розробка та удосконалення галузевої автоматизованої системи наукової медичної та патентної інформації, сприяння створенню спеціалізованих проблемно-орієнтованих систем наукової медичної інформації, інших сучасних технічних засобів і методів забезпечення споживачів науковою медичною та патентною інформацією.

2.7.               Цілеспрямований розвиток внутрішнього і зовнішнього ринку інформаційної продукції та послуг з метою його поступової інтеграції у відповідний світовий ринок на базі сучасних інформаційних технологій.

2.8.               Участь в інформаційному супроводженні та експертизі науково-дослідних проектів і програм, організація науково-інформаційного та патентного забезпечення сформованих науково-дослідних проектів, програм і державних замовлень.

2.9.               Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення державної реєстрації галузевих науково-дослідних робіт і подання по них звітних матеріалів.

2.10.          Формування Реєстру науково-практичних конференцій, з’їздів, симпозіумів та конгресів. Узагальнення результатів проведення цих заходів та аналіз ефективності їх результатів.

2.11.          Підготовка спеціалістів з питань наукової медичної та патентної інформації, підвищення їх кваліфікації.

2.12.          Встановлення науково-інформаційних зв’язків з вітчизняними та зарубіжними органами наукової медичної та технічної інформації, а також підрозділами з охорони інтелектуальної власності міністерств і відомств країни.

2.13.          Розробка методичних документів з питань патентно-інформаційних технологій та патентно-кон’юнктурних досліджень у галузі.

РОЗДІЛ ІІІ

МАЙНО ЦЕНТРУ

3.1.               Майно Центру становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

3.2.               Майно Центру є державною власністю і закріплене за ним на правах оперативного управління. Центр володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.3.               Центр має право здавати в оренду іншим установам, організаціям устаткування, прилади, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу відповідно до чинного законодавства.

3.4.               Центр має право продавати в установленому порядку морально застаріле обладнання, прилади та апаратуру, використовуючи отримані кошти від реалізації на придбання або налагодження необхідного устаткування.

3.5.               Джерелами формування майна є:

–       асигнування з державного бюджету;

–       кошти, отримані від виконання науково-дослідних робіт, надання платних інформаційних послуг, а також інших видів господарської діяльності;

–       благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ і громадян;

–       інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

РОЗДІЛ IV

УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

4.1.                Центр очолюється директором, який призначається Міністерством охорони здоров’я України на конкурсній основі шляхом укладання з ним контракту.

4.2.                Директор Центру самостійно вирішує питання діяльності Центру, за винятком тих, що віднесені до компетенції Міністерства охорони здоров’я України та трудового колективу.

Директор Центру:

–       несе повну відповідальність за стан та діяльність Центру;

–       діє без доручення від імені Центру, представляє його в усіх установах та організаціях;

–       розпоряджається коштами та майном Центру відповідно до чинного законодавства України;

–       укладає договори, видає доручення, відкриває у банках розрахункові та інші рахунки;

–       затверджує положення про структурні підрозділи Центру;

–       у межах своєї компетентності видає накази, обов’язкові для усіх підрозділів та співробітників Центру;

–       накладає на співробітників стягнення відповідно до чинного законодавства, застосовує заходи матеріального та морального заохочення;

–       призначає на посади та звільняє з посад співробітників Центру;

–       оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників і затверджує рішення Вченої ради по їх обранню;

–       призначає заступника директора за узгодженням з Міністерством охорони здоров’я України;

–       розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

–       від імені власника майна укладає колективний договір з органом, уповноваженим трудовим колективом укладати колективний договір.

4.3.                Головні питання наукової діяльності Центру розглядаються Вченою радою Центру, яка є дорадчим органом при директорові. Вчена рада Центру формується за поданням директора. Її склад затверджується Міністерством охорони здоров’я України. Рішення Вченої ради затверджуються директором Центру.

4.4.                Компетенція Вченої ради Центру визначається положенням про Вчену раду Центру.

4.5.                Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів. Загальні збори визначаються правомірними, якщо в них беруть участь не менше ніж ¾ кількості працівників Центру.

Трудовий колектив Центру:

–       розглядає і затверджує проект колективного договору;

–       узгоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

–       бере участь у матеріальному та моральному заохоченні співробітників Центру, порушує питання щодо представлення співробітників до державних нагород.

4.6.                Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Центру виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним осіб. Колективним договором регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові стосунки трудового колективу з адміністрацією Центру.

4.7.                У структуру Центру можуть входити інші установи та організації за профілем на правах його підрозділів.

РОЗДІЛ V

ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА

ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

5.1.              Центр самостійно розробляє і затверджує структуру відповідно до основних напрямків діяльності і завдань.

5.2.              Центр самостійно затверджує штати у межах фонду оплати праці, надбавки та доплати до заробітної плати, встановлює форми і системи організації і оплати праці, а також види заохочення співробітників.

5.3.              Центр має право за рахунок економії коштів за всіма статтями вносити зміни до кошторису витрат, зокрема, збільшувати витрати на придбання обладнання для виконання науково-дослідних робіт.

5.4.              Центр утворює такі фонди:

–       фонд науково-технічного та соціального розвитку;

–       фонд матеріального заохочення;

Центру дозволяється створити інші фонди. Кошти фондів використовуються Центром самостійно.

5.5.              Центр самостійно визначає у межах встановлених сум витрати на науково-дослідні роботи за статтями кошторису.

5.6.              Відносини Центру з іншими установами, організаціями та громадянами з усіх сфер наукової і господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

5.7.              Центр реалізує наукову продукцію, надає інформаційні та інші послуги за цінами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі, якщо такі не регулюються державою.

5.8.              Центр має право згідно з чинним законодавством України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у тому числі:

–       проводити спільні дослідження з науковими установами, фірмами зарубіжних країн на основі договорів, контрактів, погоджень;

–       проводити підготовку та перепідготовку спеціалістів Центру у зарубіжних країнах, а також іноземних спеціалістів на базі Центру за напрямками, що обумовлюють діяльність Центру;

–       здійснювати операції з реалізації науково-інформаційної продукції в інших країнах у межах чинного законодавства України;

–       приймати участь у роботі міжнародних організацій, центрів, діяльність яких відповідає основним напрямкам роботи Центру.

5.9.              Центр самостійно використовує власні валютні кошти, спрямовуючи їх на розвиток матеріально-технічної бази Центру, у межах порядку, встановленого чинним законодавством України.

РОЗДІЛ VI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

 

6.1. Центр несе відповідальність за належне виконання своїх функцій у відповідності з чинним законодавством.

6.2. Центр відповідає за свої зобов’язання коштами, що є в його розпорядженні згідно з чинним законодавством.

РОЗДІЛ VII

ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ

7.1.               Ліквідація і реорганізація Центру проводиться за рішенням Міністерства охорони здоров’я України.

7.2.               Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Міністерством. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявки претензій кредиторів визначаються Міністерством.

7.3.               При реорганізації та ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

7.4.               Центр вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення з Державного реєстру України.

 

Директор

Українського центру наукової медичної

інформації та патентно-ліцензійної роботи

професор                                                                                        А.Р.Уваренко

 

Юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Горького, 19/21.

 

Даний Статут внесений в реєстр Статутів-Положень

Міністерства охорони здоров’я України за № 32

від “28” лютого 1996 р.

 

Начальник Управління науки

МОЗ України                                                                               Є.М.Горбань

 

Всього в даному Статуті пронумеровано, прошнуровано та скреплено печаткою Міністерства охорони здоров’я України сім розділів та 47 пунктів Статуту Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи.

 

Головний спеціаліст

МОЗ України                                                                       П.Р.Петрашенко

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>