ЗАЯВКА НА ВКЛЮЧЕННЯ НАУКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ПРОДУКЦІЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України,

Національної академії медичних наук України

від __________№ ___/____

ЗАЯВКА

НА ВКЛЮЧЕННЯ НАУКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ПРОДУКЦІЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Назва наукової (науково-технічної) продукції
Назва науково-дослідної роботи, за результатом якої отримана наукова (науково-технічна) продукція
№ державної реєстрації в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації
Лікарська (провізорська) спеціальність*
Оцінка науково-технічної розробки за Шкалою градації доказів і сили рекомендацій **
Наявність охоронного документа щодо об’єкта права інтелектуальної власності, що входить до складу науково-технічної продукції  (бібліографічні дані охоронних документів: номер патенту, дата реєстрації патенту; інформація щодо чинності патенту)
Балансова вартість нематеріального активу – об’єкта права інтелектуальної власності***
Наявність інформації для внесення технологічної пропозиції в Українську інтегровану мережу трансферу технологій
Анотований виклад суті наукової (науково-технічної) продукції
Стислий опис переваг, які будуть отримані внаслідок упровадження наукової (науково-технічної) продукції, порівняно з наявними аналогами (медичні, соціальні, економічні)
Перелік необхідних ресурсів (кадрових, лікарських засобів, виробів медичного призначення тощо), необхідних для практичного застосування наукової (науково-технічної) продукції
Показання до застосування
Протипоказання до застосування
Перелік можливих ускладнень або помилок при використанні наукової (науково-технічної) продукції, шляхи їх запобігання та усунення
Наявність висновку вченої ради установи (закладу, підприємства) розробника
Повна назва установи (закладу, підприємства) розробника
Повна назва установ (закладів, підприємств) співрозробників
Автори, укладачі (наукові звання, наукові ступені, П. І. Б.).Особа для контакту (П. І. Б., телефон)
Наявність висновку профільного структурного підрозділу МОЗ,        МОН України чи НАМН

Керівник установи

(закладу, підприємства) розробника_________        __________________                                                            (підпис)          (прізвище та ініціали)

Дата ____________

М.П.

  Примітка*відповідно до переліку лікарських (провізорських) спеціальностей чинного наказу МОЗ України «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України»
**відповідно до вимог п. 1.1, додатку 6 до наказу МОЗ України від 28. 09. 2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України»
***відповідно до наказу Фонду державного майна України від 13. 12. 2005 № 3162 «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені(придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік»

Наказ від 07.07.2006 № 450/42 Про затвердження Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України.

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.07.2006N 450/42
м.Київ
Про затвердження Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України

З метою покращення та удосконалення планування організації проведення наукових заходів (з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій) та реалізації їх пропозицій в практичну охорону здоров’я

Наказуємо:

1. Затвердити Інструкцію про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ та АМН України (додається).

2. Директорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, директорам науково-дослідних установ МОЗ та АМН України, керівникам (головам, президентам) асоціацій, наукових-медичних товариств за профілем, Головам оргкомітетів наукових заходів дотримуватись вимог Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України при формуванні пропозицій Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій.

3. Вважати такою, що втратила чинність Інструкція про порядок підготовки та проведення науково-практичних конференцій, з’їздів, симпозіумів та конгресів у системі Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України, затверджена Міністром охорони здоров’я України та Президентом Академії медичних наук України від 12.12.95.

4. Контроль за виконання наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Гайдаєва Ю.О.та віце-президента АМН України Розенфельда Л. Г.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВ.о. Президента Академії медичних наук України
Ю.В.ПоляченкоЮ.П.Зозуля
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України та АМН України
від 07.07.2006 № 450/42

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та
науково-практичних конференцій установами МОЗ та АМН України

І. Загальні положення

1.1. З’їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції (далі – заходи) з питань клінічної, теоретичної, профілактичної медицини і організації охорони здоров’я, перш за все, є засобами наукової комунікації, що сприяють розвитку науково-технічного прогресу в медицині та охороні здоров’я.

Підготовка та проведення практичних семінарів, нарад та інших заходів даною інструкцією не регламентуються.

1.2. Заходи готуються та проводяться науково-дослідними інститутами МОЗ України та АМН України, вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами та закладами післядипломної освіти МОЗ України, науково-медичними товариствами, науковими медичними асоціаціями спеціалістів, що несуть відповідальність за додержання вимог щодо підготовки та проведення згаданих заходів (надалі установа-організатор).

У підготовці та проведенні заходів можуть брати участь вітчизняні організації та установи, громадські організації, спонсори тощо, що не відносяться до системи МОЗ України та АМН України, а також зарубіжні організації та окремі особи за згодою організаторів проведення заходів.

1.3. Фінансові та матеріальні витрати на організацію та проведення заходів, в т.ч. видання матеріалів, забезпечуються за рахунок джерел позабюджетного фінансування, у т.ч. грошових внесків учасників заходів, спонсорів, наукових медичних товариств тощо.

Звіт про використання коштів готується оргкомітетом наукового форуму з установою-організатором. Звіт підлягає фінансовому контролю державними контрольно-ревізійними органами.

2. Порядок підготовки заходів

2.1 Щорічний план проведення заходів затверджується Вченою радою установи-організатора та подається для включення до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій (далі – Реєстр).

2.2 Установи-організатори подають до 1 липня кожного поточного року до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (далі Центр) матеріали для включення заходу до Реєстру, що повинні містити:

– супровідний лист, підписаний керівником установи-організатора заходу, де вказані відомості затвердження заходу Вченою радою установи-організатора (дата, № протоколу) та погодження проведення заходу з органами місцевої влади;

– відомості про запланований захід (заявка) за вказаною формою, передбаченою інструкцією (додаток 1), що повинні містити: назву заходу та тему; число, місяць та адресу місця проведення (запропоновані); кількість учасників (всього та іногородніх); перелік країн-учасниць; назву установи-організатора (повну поштову адресу, /код міста/ телефон оргкомітету, факс, електронну адресу, відповідальну особу).

2.3. Після проведення експертизи поданих установою-організатором матеріалів в Центрі з участю головного позаштатного спеціаліста МОЗ України за профілем, профільних Департаментів МОЗ України та Науково-координаційним управлінням АМН України, а саме: вивчення актуальності проблеми, врахування дати, термінів, місця проведення та отримання позитивного рішення (телефон-факс, лист) установа-організатор подає матеріали для реєстрації заходу в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації МОН України (далі – УкрІНТЕІ) (за адресою 03039, м. Київ, вул. Горького, 180).

Після отримання реєстраційного посвідчення з УкрІНТЕІ установа-організатор надсилає до Центру його копію.

Реєстрація заходів в УкрІНТЕІ є обов’язковою.

Одержане посвідчення про реєстрацію заходу в УкрІНТЕІ є підставою оргкомітету для вирішення організаційно-господарських питань (бронювання місць у готелях, оренди приміщень, забезпечення харчуванням тощо).

2.4. З’їзди спеціалістів та конгреси з певної наукової чи науково-практичної проблеми, проводяться не частіше одного разу у 4-5 років, тривалістю не більше 3-х днів.

Симпозіуми та науково-практичні конференції з певної теми проводяться лише 1 раз на рік, тривалістю 1-2 дні.

У випадку недотримання вимог цього пункту заявка до Реєстру не включається.

2.5. При плануванні з’їздів та конгресів необхідно дотримуватись вимоги, що не може впродовж одного робочого тижня проводитись більше одного заходу такого рівня.

2.6. У місці проведення вищезгаданих заходів у цей час не може бути заплановано проведення іншого заходу.

2.7. Планування науково-практичних конференцій та симпозіумів у випадку проведення з’їздів та конгресів з цієї проблеми дозволяється не пізніше одного місяця до та одного місяця після проведення з’їзду (конгресу).

2.8. Щодо науково-практичних конференцій та симпозіумів у містах обласного (районного) підпорядкування дозволяється проводити одночасно лише один захід.

Для м. Києва дозволяється одночасно проведення двох таких заходів.

2.9. Заходи, які проводяться для студентів, молодих вчених, наукові читання включаються до Реєстру на загальних підставах.

2.10. Проведення наукових форумів, присвячених ювілейним датам, пам’яті вчених тощо регламентується чинним законодавством.

2.11. Установа-організатор (установи-організатори) заходу формує склад оргкомітету заходу. Оргкомітет складає програму заходу, готує проект резолюцію (рішення).

Склад оргкомітету, програма та резолюція (рішення) заходу погоджується в МОЗ України.

Оргкомітет заходу вирішує усі організаційно-господарські та фінансові питання та відповідає за видання матеріалів (тези доповідей тощо).

2.12. Проект рішення (резолюції) заходу повинен включати конкретні пропозиції з визначенням термінів виконання та відповідальних виконавців. Не допускаються загальні, неконкретні позиції рішень.

2.13. Організаторам заходу забороняється зазначати грифи “Міністерство охорони здоров’я України”, “Академія медичних наук України” на матеріалах заходів (рішення, програма тощо), якщо такі заходи та матеріали попередньо не узгоджені МОЗ України і АМН України.

2.14. Центр після експертизи заявок на проведення заходів до 1 вересня поточного року формує проект Реєстру, узгоджує з МОЗ України та АМН України, тиражує та розповсюджує Реєстр серед науково-дослідних інститутів, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, інших органів охорони здоров’я та зацікавлених організацій (приватних осіб), як надання інформаційної послуги.

2.15. Включення заходу до Реєстру є підставою для керівників установ і організацій для відрядження співробітників для участі в заході.

Окремі накази МОЗ України та АМН України щодо цього не видаються.

3. Порядок проведення заходів

3.1. Тема заходів визначається у відповідності до профілю науково-дослідної установи чи наукових тем, що виконуються на профільних кафедрах вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти. Пріоритетним з визначення тематики є рішення вченої ради профільної установи та головного спеціаліста МОЗ України.

Тема пленарних та секційних засідань заходів визначається оргкомітетом заходу.

3.2. Після закінчення заходу установа-організатор, що є відповідальною за його проведення упродовж трьох тижнів надсилає до УкрІНТЕІ та до Центру звіт, що містить прийняте рішення (резолюції) заходу, програму, видані тези (доповіді) та узагальнені дані про проведення заходу.

До Центру надсилається 2 примірники звіту, до УкрІНТЕІ – 3, до Вченої медичної ради МОЗ України та до Науково-координаційного управління АМН України – по одному.

3.3. Обов’язковий примірник виданих матеріалів заходу надсилається до Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України ( адреса: 01033 м. Київ, вул. Л. Толстого, 7).

3.4. Центр до 1 березня після звітного року подає до МОЗ України та АМН України звіт про ефективність проведення заходів у минулому році, узгоджує в установленому порядку пропозиції до Галузевого реєстру нововведень (що формується Центром у відповідності до наказу МОЗ України № 191 від 13.07.98), що внесені в рішення (резолюції) заходів.

Віце-президент АМН України,
начальник Науково-координаційного
управління Президії АМН України,
академік АМН України,
член-кор. НАН України
Директор Центру
“Укрмедпатентінформ”
професор
Л.Г.РозенфельдА.Р.Уваренко

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України та АМН України
від 07.07.2006 № 450/42

ЗАЯВКА

Установа-організатор
______________________________________________________________________________
на проведення з’їзду, конгресу, симпозіуму, науково-практичної конференції,
(необхідне підкреслити), які проводитимуться у 2007 році.

№ п/пНазва заходу, темаДата та місце прове- дення заходу (число, місяць)Кількість учасниківПерелік країн-учасницьУстанова-організатор відповідальна за проведення заходу (повна поштова адреса; код міста та телефон (и) оргкомітету), відповідальна особа (посада, прізвище, ім’я по батькові)
ВсьогоУ т.ч. з інших міст
1234567

P.S.Подається загальна таблиця усіх заходів установи

Наказ МОЗ України від 22.11.2010 № 1018/108 Про внесення змін до Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України, затвердженої Наказом МОЗ та АМН України від 07.07.2006 № 450/42.

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.11.2010N 1018,108
м.Київ
Про внесення змін до Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України, затвердженої Наказом МОЗ та АМН України від 07.07.2006 № 405/42

Відповідно до Закону України “Про науково-технічну інформацію” та з метою оптимізації регламенту проведення наукових медичних форумів в Україні

НАКАЗУЄМО:

1. Пункт 2.3 Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України, затвердженої наказом МОЗ України та АМН України від 07.07.2006 №450/42, викласти у такій редакції:

“Проведення експертизи поданих установою-організатором матеріалів проводиться Центром та робочою групою з опрацювання Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій (далі – Робоча група) у такому порядку:

2.3.1. Подані матеріали установою-організатором опрацьовуються в Центрі у відповідності до вимог п. 2.14 цієї Інструкції і подаються до Управління освіти і науки МОЗ України до 20 серпня щорічно.

2.3.2. Робоча група створюється щорічно упродовж серпня місяця. Головою Робочої групи призначається заступник Міністра охорони здоров’я України (за профілем), співголовою – віце – президент НАМН України (за профілем). До складу Робочої групи включаються такі посадові особи:
– начальник Управління освіти та науки МОЗ України;
– начальник лікувально-організаційного управління Президії НАМН України;
– головний учений секретар НАМН України;
– директор Департаменту кадрової політики та запобігання корупції МОЗ України;
– начальник відділу науки Управління освіти та науки МОЗ України;
– головний спеціаліст Управління освіти та науки МОЗ України;
– директор Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України;
– головні позаштатні спеціалісти МОЗ України – координатори груп спеціальностей відповідного профілю: терапія; хірургія; акушерство і гінекологія; педіатрія; стоматологія; загальна фармація. Робочій групі надається право залучати інших експертів у разі необхідності.

2.3.3. Робоча група вирішує питання щодо квоти за кількісними та якісними характеристиками, місця проведення заходів з урахуванням такого критерію:
– національним вищим медичним (фармацевтичному) навчальним закладам та закладам післядипломної освіти – до 8 заходів на рік;
– національним науково-дослідним інститутам – до 6 заходів на рік;
– вищим медичним навчальним закладам та закладам післядипломної освіти – до 6 заходів на рік;
– науково – дослідним інститутам – до 4 заходів на рік ;
– асоціаціям та іншим науковим та науково-практичним установам – до 2 заходів на рік.

Щорічне планування заходів здійснюється у межах 200 заходів.

2.3.4. До Реєстру не включають (не планують) заходи у зимовий період (грудень, січень, лютий), який є періодом звітності та підвищеного ризику захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання.

2.3.5. Заявникам (керівникам установ) з планування з’їздів та конгресів дозволяється включати до складу їх оргкомітету та виступу з вітанням Міністра, першого заступника Міністра та заступників Міністра, Президента та віце-президента НАМН України тільки за їх згодою (у письмові формі).

2.3.6. Керівники структурних підрозділів МОЗ України можуть входити до складу оргкомітетів симпозіумів та науково-практичних конференцій тільки за погодженням із заступником Міністра охорони здоров’я України (за профілем)”.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дубініну В.Г.та віце-президента НАМН України Розенфельда Л. Г.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗ.М.Митник
В.о. президента Національної академії медичних наук УкраїниЛ.Г.Розенфельд