ЗАЯВКА НА ВКЛЮЧЕННЯ НАУКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ПРОДУКЦІЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України,

Національної академії медичних наук України

від __________№ ___/____

ЗАЯВКА

НА ВКЛЮЧЕННЯ НАУКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ПРОДУКЦІЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Назва наукової (науково-технічної) продукції
Назва науково-дослідної роботи, за результатом якої отримана наукова (науково-технічна) продукція
№ державної реєстрації в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації
Лікарська (провізорська) спеціальність*
Оцінка науково-технічної розробки за Шкалою градації доказів і сили рекомендацій **
Наявність охоронного документа щодо об’єкта права інтелектуальної власності, що входить до складу науково-технічної продукції  (бібліографічні дані охоронних документів: номер патенту, дата реєстрації патенту; інформація щодо чинності патенту)
Балансова вартість нематеріального активу – об’єкта права інтелектуальної власності***
Наявність інформації для внесення технологічної пропозиції в Українську інтегровану мережу трансферу технологій
Анотований виклад суті наукової (науково-технічної) продукції
Стислий опис переваг, які будуть отримані внаслідок упровадження наукової (науково-технічної) продукції, порівняно з наявними аналогами (медичні, соціальні, економічні)
Перелік необхідних ресурсів (кадрових, лікарських засобів, виробів медичного призначення тощо), необхідних для практичного застосування наукової (науково-технічної) продукції
Показання до застосування
Протипоказання до застосування
Перелік можливих ускладнень або помилок при використанні наукової (науково-технічної) продукції, шляхи їх запобігання та усунення
Наявність висновку вченої ради установи (закладу, підприємства) розробника
Повна назва установи (закладу, підприємства) розробника
Повна назва установ (закладів, підприємств) співрозробників
Автори, укладачі (наукові звання, наукові ступені, П. І. Б.).Особа для контакту (П. І. Б., телефон)
Наявність висновку профільного структурного підрозділу МОЗ,        МОН України чи НАМН

Керівник установи

(закладу, підприємства) розробника_________        __________________                                                            (підпис)          (прізвище та ініціали)

Дата ____________

М.П.

  Примітка*відповідно до переліку лікарських (провізорських) спеціальностей чинного наказу МОЗ України «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України»
**відповідно до вимог п. 1.1, додатку 6 до наказу МОЗ України від 28. 09. 2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України»
***відповідно до наказу Фонду державного майна України від 13. 12. 2005 № 3162 «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені(придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік»

Нормативна база

}
Наказ МОЗ України від 08.04.2014 № 37-Адм “Про створення комісії із заслуховування звітів керівників науково-дослідних установ”

{

Укази, розпорядження, доручення Президента України

Закони, розпорядження Верховної Ради України

Постанови, розпорядження, листи Кабінета Міністрів

Накази МОЗ зареєстровані Міністерством юстиції

Спільні накази МОЗ України та НАМН, Накази МОЗ України

Листи, доручення МОЗ України

Протоколи робочих груп Координаційної ради

Листи Укрмедпатентінформ

Порядок підготовки основних засобів наукової комунікації