Наказ від 07.07.2006 № 450/42 Про затвердження Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України.

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.07.2006N 450/42
м.Київ
Про затвердження Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України

З метою покращення та удосконалення планування організації проведення наукових заходів (з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій) та реалізації їх пропозицій в практичну охорону здоров’я

Наказуємо:

1. Затвердити Інструкцію про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ та АМН України (додається).

2. Директорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, директорам науково-дослідних установ МОЗ та АМН України, керівникам (головам, президентам) асоціацій, наукових-медичних товариств за профілем, Головам оргкомітетів наукових заходів дотримуватись вимог Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України при формуванні пропозицій Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій.

3. Вважати такою, що втратила чинність Інструкція про порядок підготовки та проведення науково-практичних конференцій, з’їздів, симпозіумів та конгресів у системі Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України, затверджена Міністром охорони здоров’я України та Президентом Академії медичних наук України від 12.12.95.

4. Контроль за виконання наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Гайдаєва Ю.О.та віце-президента АМН України Розенфельда Л. Г.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВ.о. Президента Академії медичних наук України
Ю.В.ПоляченкоЮ.П.Зозуля
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України та АМН України
від 07.07.2006 № 450/42

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та
науково-практичних конференцій установами МОЗ та АМН України

І. Загальні положення

1.1. З’їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції (далі – заходи) з питань клінічної, теоретичної, профілактичної медицини і організації охорони здоров’я, перш за все, є засобами наукової комунікації, що сприяють розвитку науково-технічного прогресу в медицині та охороні здоров’я.

Підготовка та проведення практичних семінарів, нарад та інших заходів даною інструкцією не регламентуються.

1.2. Заходи готуються та проводяться науково-дослідними інститутами МОЗ України та АМН України, вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами та закладами післядипломної освіти МОЗ України, науково-медичними товариствами, науковими медичними асоціаціями спеціалістів, що несуть відповідальність за додержання вимог щодо підготовки та проведення згаданих заходів (надалі установа-організатор).

У підготовці та проведенні заходів можуть брати участь вітчизняні організації та установи, громадські організації, спонсори тощо, що не відносяться до системи МОЗ України та АМН України, а також зарубіжні організації та окремі особи за згодою організаторів проведення заходів.

1.3. Фінансові та матеріальні витрати на організацію та проведення заходів, в т.ч. видання матеріалів, забезпечуються за рахунок джерел позабюджетного фінансування, у т.ч. грошових внесків учасників заходів, спонсорів, наукових медичних товариств тощо.

Звіт про використання коштів готується оргкомітетом наукового форуму з установою-організатором. Звіт підлягає фінансовому контролю державними контрольно-ревізійними органами.

2. Порядок підготовки заходів

2.1 Щорічний план проведення заходів затверджується Вченою радою установи-організатора та подається для включення до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій (далі – Реєстр).

2.2 Установи-організатори подають до 1 липня кожного поточного року до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (далі Центр) матеріали для включення заходу до Реєстру, що повинні містити:

– супровідний лист, підписаний керівником установи-організатора заходу, де вказані відомості затвердження заходу Вченою радою установи-організатора (дата, № протоколу) та погодження проведення заходу з органами місцевої влади;

– відомості про запланований захід (заявка) за вказаною формою, передбаченою інструкцією (додаток 1), що повинні містити: назву заходу та тему; число, місяць та адресу місця проведення (запропоновані); кількість учасників (всього та іногородніх); перелік країн-учасниць; назву установи-організатора (повну поштову адресу, /код міста/ телефон оргкомітету, факс, електронну адресу, відповідальну особу).

2.3. Після проведення експертизи поданих установою-організатором матеріалів в Центрі з участю головного позаштатного спеціаліста МОЗ України за профілем, профільних Департаментів МОЗ України та Науково-координаційним управлінням АМН України, а саме: вивчення актуальності проблеми, врахування дати, термінів, місця проведення та отримання позитивного рішення (телефон-факс, лист) установа-організатор подає матеріали для реєстрації заходу в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації МОН України (далі – УкрІНТЕІ) (за адресою 03039, м. Київ, вул. Горького, 180).

Після отримання реєстраційного посвідчення з УкрІНТЕІ установа-організатор надсилає до Центру його копію.

Реєстрація заходів в УкрІНТЕІ є обов’язковою.

Одержане посвідчення про реєстрацію заходу в УкрІНТЕІ є підставою оргкомітету для вирішення організаційно-господарських питань (бронювання місць у готелях, оренди приміщень, забезпечення харчуванням тощо).

2.4. З’їзди спеціалістів та конгреси з певної наукової чи науково-практичної проблеми, проводяться не частіше одного разу у 4-5 років, тривалістю не більше 3-х днів.

Симпозіуми та науково-практичні конференції з певної теми проводяться лише 1 раз на рік, тривалістю 1-2 дні.

У випадку недотримання вимог цього пункту заявка до Реєстру не включається.

2.5. При плануванні з’їздів та конгресів необхідно дотримуватись вимоги, що не може впродовж одного робочого тижня проводитись більше одного заходу такого рівня.

2.6. У місці проведення вищезгаданих заходів у цей час не може бути заплановано проведення іншого заходу.

2.7. Планування науково-практичних конференцій та симпозіумів у випадку проведення з’їздів та конгресів з цієї проблеми дозволяється не пізніше одного місяця до та одного місяця після проведення з’їзду (конгресу).

2.8. Щодо науково-практичних конференцій та симпозіумів у містах обласного (районного) підпорядкування дозволяється проводити одночасно лише один захід.

Для м. Києва дозволяється одночасно проведення двох таких заходів.

2.9. Заходи, які проводяться для студентів, молодих вчених, наукові читання включаються до Реєстру на загальних підставах.

2.10. Проведення наукових форумів, присвячених ювілейним датам, пам’яті вчених тощо регламентується чинним законодавством.

2.11. Установа-організатор (установи-організатори) заходу формує склад оргкомітету заходу. Оргкомітет складає програму заходу, готує проект резолюцію (рішення).

Склад оргкомітету, програма та резолюція (рішення) заходу погоджується в МОЗ України.

Оргкомітет заходу вирішує усі організаційно-господарські та фінансові питання та відповідає за видання матеріалів (тези доповідей тощо).

2.12. Проект рішення (резолюції) заходу повинен включати конкретні пропозиції з визначенням термінів виконання та відповідальних виконавців. Не допускаються загальні, неконкретні позиції рішень.

2.13. Організаторам заходу забороняється зазначати грифи “Міністерство охорони здоров’я України”, “Академія медичних наук України” на матеріалах заходів (рішення, програма тощо), якщо такі заходи та матеріали попередньо не узгоджені МОЗ України і АМН України.

2.14. Центр після експертизи заявок на проведення заходів до 1 вересня поточного року формує проект Реєстру, узгоджує з МОЗ України та АМН України, тиражує та розповсюджує Реєстр серед науково-дослідних інститутів, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, інших органів охорони здоров’я та зацікавлених організацій (приватних осіб), як надання інформаційної послуги.

2.15. Включення заходу до Реєстру є підставою для керівників установ і організацій для відрядження співробітників для участі в заході.

Окремі накази МОЗ України та АМН України щодо цього не видаються.

3. Порядок проведення заходів

3.1. Тема заходів визначається у відповідності до профілю науково-дослідної установи чи наукових тем, що виконуються на профільних кафедрах вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти. Пріоритетним з визначення тематики є рішення вченої ради профільної установи та головного спеціаліста МОЗ України.

Тема пленарних та секційних засідань заходів визначається оргкомітетом заходу.

3.2. Після закінчення заходу установа-організатор, що є відповідальною за його проведення упродовж трьох тижнів надсилає до УкрІНТЕІ та до Центру звіт, що містить прийняте рішення (резолюції) заходу, програму, видані тези (доповіді) та узагальнені дані про проведення заходу.

До Центру надсилається 2 примірники звіту, до УкрІНТЕІ – 3, до Вченої медичної ради МОЗ України та до Науково-координаційного управління АМН України – по одному.

3.3. Обов’язковий примірник виданих матеріалів заходу надсилається до Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України ( адреса: 01033 м. Київ, вул. Л. Толстого, 7).

3.4. Центр до 1 березня після звітного року подає до МОЗ України та АМН України звіт про ефективність проведення заходів у минулому році, узгоджує в установленому порядку пропозиції до Галузевого реєстру нововведень (що формується Центром у відповідності до наказу МОЗ України № 191 від 13.07.98), що внесені в рішення (резолюції) заходів.

Віце-президент АМН України,
начальник Науково-координаційного
управління Президії АМН України,
академік АМН України,
член-кор. НАН України
Директор Центру
“Укрмедпатентінформ”
професор
Л.Г.РозенфельдА.Р.Уваренко

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України та АМН України
від 07.07.2006 № 450/42

ЗАЯВКА

Установа-організатор
______________________________________________________________________________
на проведення з’їзду, конгресу, симпозіуму, науково-практичної конференції,
(необхідне підкреслити), які проводитимуться у 2007 році.

№ п/пНазва заходу, темаДата та місце прове- дення заходу (число, місяць)Кількість учасниківПерелік країн-учасницьУстанова-організатор відповідальна за проведення заходу (повна поштова адреса; код міста та телефон (и) оргкомітету), відповідальна особа (посада, прізвище, ім’я по батькові)
ВсьогоУ т.ч. з інших міст
1234567

P.S.Подається загальна таблиця усіх заходів установи